Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018

KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN HƯNG A

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số:     /BC- THTHA

             Tiến Hưng, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

BÁO CÁO

Sơ kết thực hiện thi đua học kỳ I và phương hướng, nhiệm vụ

học kỳ II năm học 2017-2018

 


PHẦN I

KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA

VÀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG HỌC KỲ I

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua:

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương; sự phối hợp của các đoàn thể trong tổ chức phong trào thi đua ở các trường.

2. Tổ chức các phong trào thi đua:

- Kết quả công tác triển khai, phát động phong trào thi đua, tổ chức đăng ký giao ước thi đua, đề ra nội dung tiêu chí thi đua, kiểm tra đôn đốc phong trào……, kết quả nêu gương và nhân rộng điển hình tiên tiến…..

- Kết quả thực hiện các phong trào thi đua do bộ, ngành trung ương phát động; nêu tên phong trào, thời gian phát động, cách thức tổ chức thực hiện, kết quả của phong trào.

- Đánh giá tác dụng, hiệu quả từ các phong trào thi đua gắn với  việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Kết quả hoạt động Cụm, Khối thi đua.

3. Công tác khen thưởng:

- Đánh giá chất lượng công tác khen thưởng tại cơ quan, đơn vị.

- Thống kê các danh hiệu và hình thức khen thưởng trong HKI (HS được khen những phong trào gì?)

Đánh giá chung

a) Ưu điểm.

- Những đổi mới trong công tác thi đua;

- Tác động của phong trào thi đua đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Hạn chế, yếu kém.

c) Nguyên nhân tồn tại, hạn chế.

d) Giải pháp (biện pháp) khắc phục.

4. Kiến nghị và đề xuất

- Nêu đề xuất, kiến nghị đối với tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

- Kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG GIAO ƯỚC THI ĐUA HỌC KỲ I

1.     Kết quả thực hiện nội dung 1, thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

          Tổng số học sinh đầu năm: 930; cuối HKI: 916, số học sinh giảm so với đầu năm: 18 Học sinh bỏ học 2 HS (0.21%); học sinh chuyển đi 13 HS, chuyển đến 4

Kết quả các mặt giáo dục ở học kỳ I: 888 hs So với chỉ tiêu đăng ký tại Hội nghị CBCCVC, đạt 97.3%, vượt chỉ tiêu………….% (nếu có)

Kết quả công tác quản lí tốt : tỉ lệ học sinh tham gia BHYT 879 hs và 20 đối tượng khác đạt 96.66%, GVDG cấp trường đạt 24/27 (88%), có 11 GV dự thi GVDG cấp thị.

Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của đơn vị, ngành; không có đơn thưa, khiếu kiện; không xảy ra vi phạm pháp luật trong đơn vị;  Chấp hành tốt chế độ hội họp, thông tin báo cáo; Website của dơn vị đạt yêu cầu; 100% giáo viên sử dụng mail tên miền ……………..

Kết quả các phong trào thi đua của học sinh cấp trường đã tổ chức: Thi Nét vẽ mầm xanh, Vở sạch chữ đẹp, Văn nghệ chào mừng 20/11; số lượng HS được nhận khen thưởng 81 HS.

Kết quả các phong trào thi đua của giáo viên: Thi Giáo viên giỏi cấp trường: có 27 giáo viên dự thi, đạt 24 giáo viên, tỉ lệ 88%: Liệt kê Có 19 giáo viên đủ điều kiên tham gia thi GVDG cấp thị. Các phong trào khác đều có GV đăng kí tham gia.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặt biệt công khai trên trang Web của trường. Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tổ chức bộ máy và biên chế của đơn vị, có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về thu nhập, tài sản trái pháp luật.

Đảm bảo tốt an ninh trật tự trong nhà trường, an toàn giao thông.

Tham gia công tác xã hội, bảo vệ môi trường. Trong HKI, nhà trường đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cha mẹ học sinh ở các lớp đã ủng hộ được: 09 suất học bổng trị giá 7.000.000đ, cho 9 HS (trong đó 2 hs được nhận học bổng trị giá 1.000.000 đồng do Đảng ủyvà UBND xã Tiến Hưng cấp, 3 Hs được nhận học bổng 500.000 đồng do Hội Khuyến học xã Tiến Hưng cấp; 3 Hs được nhận học bổng 500.000 đồng do Hội Khuyến học Thị xã cấp; 1 Hs được nhận học bổng 1.000.000 đồng do Hội Khuyến học Thị xã cấp. Ngoài ra còn có 33 en HSTD và 35 HS có HCKK được Thị xã hỗ trợ 408 cuốn tập). Thường xuyên thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đơn vị có đầy đủ thùng chứa rác và nơi xử lý rác theo quy định; không có vi phạm về vệ sinh môi trường.

2. Kết quả thực hiện nội dung 2, thi đua xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Triển khai quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, giáo viên và học sinh đầy đủ, kịp thời.

Tập thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên của nhà trường có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của đảng. Đảng viên chi bộ trường nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mạnh dạn trong đấu tranh phê và tự phê. Cuối năm 2017 có 14/17 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (100%), trong đó có 3/17 đảng viên hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ. Mỗi cá nhân đều có kế hoạch tự học tập và rèn luyện theo “tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”  năm 2017.

Kết quả chấm điểm phân loại cơ sở đảng đạt 100/100 điểm.

Các đoàn thể khác thực hiện tốt đúng theo quy định, hướng dẫn của cấp trên quản lí (Công đoàn, đoàn thanh niên)

3. Kết quả thực hiện nội dung 3: Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng

Trong hội nghị CC-VC đầu năm đã thông qua Quy chế công tác Thi đua-Khen thưởng. Nhà trường đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng và có Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐ-KT. Có bố trí đồng chí chủ tịch công đoàn kiêm làm công tác Thi đua-Khen thưởng và được tập huấn nghiệp vụ công tác TĐ-KT. Có kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ nhân các ngày lễ lớn. Có kế hoạch và phát động hưởng ứng thi đua theo chuyên đề, theo đợt của cấp trên. Có kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, mô hình mới tại đơn vị. Chấp hành đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với cơ quan cấp trên.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT

1. Hoạt động của đơn vị

Hoàn thành tốt các nội dung thi đua trong học kỳ I như huy động và duy trì sĩ số học sinh, PCGD, Công tác xây dựng đảng, chính quyền các đoàn thể, kết quả công tác quản lí, bảo vệ môi trường,… Gv tích cực trong các phong trào thi đua, các phong trào của học sinh đạt ….so với kế hoạch đề ra.

2. Kết quả nổi bật trong công tác thi đua, khen thưởng học kỳ I

Trong học kì I, trường đã đạt được các kết quả khả quan như GV tham gia GVDG cấp trường đạt cao, tổ chức phong trào giao lưu, hội thi của HS, trò chơi dân gian trong đơn vị trong tuần HĐNGLL sôi nổi, giáo viên đoàn kết, vui tươi.. Ban dại diện cha mẹ học sinh đóng góp vật chất tinh thần nên các phong trào hội thi của học sinh đạt cao.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm.

- Chi bộ nhà trường quyết đoán trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Nhà trường, luôn có kế hoạch bồi dưỡng đảng viên, quần chúng trở thành những cá nhân có phẩm chất chính trị đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ tốt. Chi bộ, chính quyền và các đoàn thể hoạt động tốt hiệu quả cao. Chính quyền và đoàn thể nhà trường phối hợp tốt trong việc thực hiện các cuộc vận động của ngành nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Việc phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện nhiệm vụ của ngành là tương đối đồng bộ.

          - Hoạt động chuyên môn, thi đua, khen thưởng của Nhà trường luôn được chú trọng, việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên được thực hiện thường  xuyên thông qua các buổi họp chuyên môn Hội thảo và chuyên đề cấp trường.

          -  Học sinh tham gia đầy đủ các phong trào của các cấp phát động như:  thi Hội khỏe Phù Đổng cấp thị. Các môn thi trước khai mạc như môn Bóng đá đạt…; môn Cờ vua đạt…., môn bơi đạt… HS nhà trường tiếp tục tham gia các môn còn lại của Hội khỏe Phù Đổng cấp thị vào ngày 12;13 và 14/01.

          - Công tác xã hội hóa giáo dục cũng được Nhà trường quan tâm, kết quả đạt được là rất tốt, như việc vận động quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi…

          2. Hạn chế.

          - Năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, còn không ít giáo viên hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm giảng dạy. Việc đổi mới phương pháp dạy học chưa đạt kết quả như mong muốn.

Nguyên nhân là do:

 - Tuổi nghề của giáo viên còn ít tuổi, thiếu kinh nghiệm, một số lại do sức khỏe không đảm bảo theo từng giai đoạn.

 - Còn một số học sinh chưa chăm học, ham chơi, gia đình không có điều kiện kinh tế phải đi làm ăn xa nên không quan tâm được việc học của con em…dẫn đến chất lượng còn hạn chế.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót ở học kỳ I, Nhà trường tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm học kỳ II năm học 2017-2018 như sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tập trung chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

          2. Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp thực hiện các phong trào thi đua giữa các khối lớp, giáo dục học sinh.

          3. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng tăng cường thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý của đơn vị.

          4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.

              II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Kiểm tra

- Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Kiểm định chất lượng, trường chuẩn quốc gia.

          - Thực hiện tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị năm học 2017-2018.

          - Tổ chức thực hiện tốt các chuyên đề như: “Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm trong giảng dạy, phương pháp soạn đề kiểm tra định kỳ, áp dụng chuẩn kiến thức kỹ năng,…”.

          - Tổ chức kiểm tra giữa HKII và cuối năm học theo đúng quy định; xét hoàn thành chương trình lớp học, cấp học .

2. Tổ chức cán bộ:

- Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Thực hiện đánh giá công chức, viên chức  ở cuối năm học. Hoàn thành hồ sơ nâng lương đợt 1 năm 2017.

3. Công tác thanh tra:

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đề ra đầu năm.

- Tập trung tổ chức kiểm tra HKII đúng qui chế.

- Tiếp tục thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý và trong giảng dạy.

4. Công tác đoàn thể, xã hội hóa:

- Tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ để giúp học sinh nghèo vui đón Tết,...

          5. Cải cách hành chính, đẩy mạnh phong trào thi đua, tổng kết thi đua:

          - Đẩy mạnh cải cách hành chính Chi bộ, ban giám hiệu kết hợp với công đoàn tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt ” tạo môi trường học tập thân thiện, cởi mở giữa các thành viên; xây dựng văn hóa cộng đồng trong Nhà trường, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo của các trường TH trên địa bàn thị xã.

- Tự chấm điểm và xếp loại các phong trào thi đua. Bình xét thi đua cuối năm dân chủ, công bằng, khách quan nộp hồ sơ khen thưởng về cấp trên kịp thời.

Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Đ/c Trưởng, phó khối thi đua các trường TH; 

- Lưu: TĐKT                                                    

 

 

  

                                                                                   Mai Văn Mẫn

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 725
  • Trong tuần: 1 882
  • Tất cả: 212130
2015 © Trường Tiểu Học Tiến Hưng A
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hảo
Địa chỉ: Xã Tiến Hưng - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước