Phân công công tác Ban Giám Hiệu

     

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ Xà ĐỒNG XOÀI

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN HƯNG A

 

Số: 05/QĐ- THTHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Tiến Hưng, ngày 02 tháng 08 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân nhiệm vụ trong BGH  

 Năm học 2017-2018

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN HƯNG A

 

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Tiểu Học.

Căn cứ thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời chế độ phụ cấp lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ nhu cầu công tác và khả năng của Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng nhà trường.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Phân công nhiệm vụ trong BGH năm học 2017 – 2018 cho Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng nhà trường (Bảng phân công đính kèm).

    Thời gian được phân công công tác từ ngày 02/08/2017 đến 31/7/2018.

Điều 2.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng thực hiện theo điều lệ trường Tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 Được hưởng phụ cấp chức vụ, hiệu trưởng 0,4; phó hiệu trưởng 0,3, kể từ ngày 01/08/2017. Lương, các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3.

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng có tên  trong điều 1 thi hành quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                - Phòng GD&ĐT ;

            - Như điều 1;

            - Lưu : VP.      

 

 

                                                                                                       

                                                                                                                                          MAI VĂN MẪN          


BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG TÁC TRONG BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG                                            NĂM HỌC: 2017 - 2018 
Số TT  Họ và Tên  Chức vụ  Nhiệm Vụ Được Phân Công  Ghi chú 
1 2 3 4 5
1 Mai Văn Mẫn  HIỆU TRƯỞNG   - Phụ trách chung toàn bộ các hoạt động trong nhà trường; Phụ trách CSVC - Tài chính - Quản lý đội ngũ - Phổ cập GDTH - XMC - Thi đua - Các hội thi; Quy hoạch nguồn; Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên.   
         
2 Nguyễn Thị Hảo  PHÓ HIỆU TRƯỞNG   - Phụ trách chuyên môn khối 1 đến  khối 5.  -  Phụ trách Thư viện, Thiết bị, Đoàn, Đội, Y tế; LĐVS, Hoạt động ngoài giờ; Các hội thi; Bồi dưỡng thường xuyên.   
Tiến Hưng, ngày 02 tháng 8 năm 2017 
HIỆU TRƯỞNG 
MAI VĂN MẪN 

    

Tin Mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 646
  • Tất cả: 216891
2015 © Trường Tiểu Học Tiến Hưng A
Chịu trách nhiệm: Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hảo
Địa chỉ: Xã Tiến Hưng - TP Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước
Thiết kế bởi VNPT Bình Phước